Pencapaian Piagam Pelanggan

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

BULAN JANUARI TAHUN 2019

Laporan Maklum Balas Dari : JKR NEGERI PERLIS

1.0 PENGURUSAN PROJEK

1.1 FASA PRA-PEMBINAAN

1.1.1 Perancangan & Rekabentuk

(Catatan: Diisi oleh HODT, JKR KESEDAR, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah tapak, peruntukan yang mencukupi, skop projek yang diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU), JPM dan kelulusan Value Assessment (VA) telah diperolehi.

Tempoh perancangan hingga iklan adalah seperti berikut:

Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Projek

Peratus (%)

Bilangan Projek

Peratus (%)

a. Bangunan

i) Pelan PAP tanpa pindaan – 4 bulan

-

-

-

-

-

ii) Lain-lain – 10 bulan

-

-

-

-

-

iii) Reka Dan Bina – 4 Bulan

-

-

-

-

-

b. Jalan dan Infrastruktur

i) Kurang dari RM 50 juta – 10 bulan

-

-

-

-

-

ii) Melebihi RM 50 juta – 14 bulan

-

-

-

-

-

iii) Reka dan Bina – 4 Bulan

-

-

-

-

-

c. Projek Kompleks

(Jalan, Cerun, Bangunan, Pangkalan Udara, Maritim, Pengangkutan Darat dll.)

Tempoh yang dipersetujui bersama pelanggan.

-

-

-

-

-


Tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah tapak, peruntukan yang mencukupi, skop projek yang diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU), JPM , kelulusan Value Assessment (VA) dan kelulusan Kementerian Kewangan Malaysia telah diperolehi.

Tempoh perancangan hingga iklan adalah seperti berikut:

Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Projek

Peratus (%)

Bilangan Projek

Peratus (%)

d) Hospital

i) 76 katil – 10 bulan

-

-

-

-

-

ii) 120 dan 200 katil – 15 bulan

-

-

-

-

-

iii) 300 Katil (Reka dan Bina) – 4 bulan

-

-

-

-

-


1.1.2 Perolehan

(Catatan: Diisi oleh HODT, JKR KESEDAR, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Tempoh maksimum daripada tarikh iklan sehingga tarikh Surat Setuju Terima Tender adalah seperti berikut:

Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Projek

Peratus (%)

Bilangan Projek

Peratus (%)

Perolehan – 3 bulan

-

-

-

-

-


1.2 FASA PEMBINAAN

(Catatan: Diisi oleh HOPT, JKR KESEDAR, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Tertakluk kepada syarat-syarat semua pengambilan balik tanah telah selesai, tiada halangan di atas tapak

projek dan peruntukan disediakan mencukupi dalam tempoh kontrak, projek dalam pembinaan akan disiapkan

seperti berikut:

Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Projek

Peratus (%)

Bilangan Projek

Peratus (%)

a. Bangunan

i) RM 500 ribu ke bawah – 12 bulan

-

-

-

-

-

ii) RM 500 ribu hingga RM 20 juta

24 bulan

-

-

-

-

-

iii) Melebihi RM 20 juta – 36 bulan

-

-

-

-

-

b. Jalan dan Infrastruktur

i) RM 500 ribu ke bawah – 9 bulan

-

-

-

-

-

ii) RM 500 ribu hingga RM 20 juta – 22 bulan

-

-

-

-

-

iii) RM 20 juta hingga RM 50 juta – 36 bulan

-

-

-

-

-

iv) Melebihi RM 50 juta – 42 bulan

-

-

-

-

-

c. Projek Kompleks

(Jalan, Cerun, Bangunan, Pangkalan Udara, Maritim, Pengangkutan Darat dll.)

Disiapkan dalam tempoh dan kos yang dipersetujui bersama pelanggan.

-

-

-

-

-

d. Hospital

i) 76 katil – 36 bulan

-

-

-

-

-

ii) 120 dan 200 katil - 42 bulan

-

-

-

-

-

iii) 300 katil (Reka dan Bina) – 48 bulan

-

-

-

-

-


2.0 SENGGARA ASET

2.1 JALAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

(Catatan: Diisi oleh Caw. Senggara Fasiliti Jalan, JKR KESEDAR, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Aktiviti

Peratus (%)

Bilangan Aktiviti

Peratus (%)

a. Tindakan pembaikan sementara lubang-lubang (potholes) – 1 hari

-

-

-

-

-

b. Tindakan pembaikan kekal akan dilaksanakan selepas dikenal pasti atau aduan diterima – 3 hari

-

-

-

-

-

c. Sekiranya berlaku keadaan yang mengganggu lalu lintas atau keselamatan awam, seperti pokok tumbang atau tanah runtuh, tindakan akan diambil selepas dikenal pasti atau aduan diterima – 24 jam

13

100

-

-

13

d. Setiap penutupan berjadual akan diumumkan melalui media massa sebelum kerja-kerja dijalankan – 3 hari

-

-

-

-

-


2.2 BANGUNAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

(Catatan: Diisi oleh Caw. Senggara Fasiliti Bangunan, JKR KESEDAR, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Aktiviti

Peratus (%)

Bilangan Aktiviti

Peratus (%)

a. Tindakan pembaikan kerosakan kritikal seperti kebocoran paip air, bumbung atau sistem kumbahan akan diambil tindakan selepas dikenal pasti atau aduan diterima – 1 hari

4

100

-

-

4

b. Tindakan pembaikan kerosakan biasa akan diambil selepas dikenal pasti atau aduan diterima – 1 bulan

-

-

-

-

-


2.3 MEKANIKAL

(Catatan: Diisi oleh Caw. Kej. Mekanikal Ibu Pejabat, Caw. Kej. Mekanikal Negeri, JKR KESEDAR & JKR Wilayah Persekutuan)

Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Aktiviti

Peratus (%)

Bilangan Aktiviti

Peratus (%)

a. Tindakan awal terhadap aduan kerosakan alatan perkhidmatan mekanikal – 1 hari

12

100

-

-

12

b. Kerja pembaikan besar (major overhaul)/ pembaikan badan kenderaan – 3 bulan

-

-

-

-

-

c. Kerja pembaikan kecil kenderaan

3 minggu

17

100

-

-

17

d. Penggantian pendingin (chiller)1 tahun

-

-

-

-

-

e. Penggantian lif bagi satu fasa – 1 tahun

-

-

-

--


2.4 ELEKTRIK

(Catatan: Diisi oleh Caw. Kej. Elektrik Ibu Pejabat & Caw. Kej. Elektrik Negeri, JKR KESEDAR & JKR

Wilayah Persekutuan)


Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Aktiviti

Peratus (%)

Bilangan Aktiviti

Peratus (%)

a. Tindakan awal terhadap aduan kerosakan elektrik dan membuat penyiasatan kerosakan elektrik – 1 hari

83

100

-

-

83

b. Mengambil tindakan pembaikan kerosakan elektrik – 7 hari

-

-

-

-

-


2.0 KHIDMAT NASIHAT TEKNIKAL

3.1 KEJURUTERAAN CERUN

(Catatan: Diisi oleh Caw. Kej. Cerun, JKR KESEDAR, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan )


Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Aktiviti

Peratus (%)

Bilangan Aktiviti

Peratus (%)

a. Runtuhan cerun berimpak besar :

i) Lawatan tapak hendaklah dibuat dalam tempoh 24 jam dari maklumat diterima.

-

-

-

-

-

ii) Laporan awal disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh lawatan tapak

-

-

-

-

-

b. Runtuhan cerun berimpak kecil :

Laporan syor pembaikan akan disediakan dalam tempoh berikut:

i) Keadaan memerlukan penyiasatan tapak - 1 bulan selepas laporan penyiasatan tanah diperolehi.

-

-

-

-

-

ii) Keadaan tidak memerlukan penyiasatan tanah - 2 minggu dari tarikh lawatan tapak.

-

-

-

-

-

c) Ulasan teknikal kepada permohonan pembangunan melalui Laporan Geoteknik yang diterima daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) disediakan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas dokumen lengkap permohonan diterima.

-

-

-

-

-


3.2 KEJURUTERAAN SENGGARA

(Catatan: Diisi oleh Caw. Senggara Fasiliti Bangunan, JKR KESEDAR, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)


Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Aktiviti

Peratus (%)

Bilangan Aktiviti

Peratus (%)

a) Bangunan:

i) Keputusan kelulusan syor meroboh untuk pelupusan aset tak alih struktur bangunan Kerajaan Persekutuan diberi dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan pengesyoran yang lengkap diterima oleh Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan, Ibu Pejabat JKR Malaysia.

-

-

-

-

-

b) Jalan:

i) Mengemukakan ulasan terhadap permohonan pembangunan tepi jalan daripada Pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh 2 minggu selepas dokumen permohonan lengkap diterima.

-

-

-

-

-


3.3 KEJURUTERAAN FORENSIK

(Catatan : Diisi oleh Caw. Kej. Awam & Struktur, Caw. Kej. Geoteknik, Caw. Kej. Cerun, Caw. Pangkalan Udara & Maritim, Caw. Jalan, JKR KESEDAR, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)


Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Aktiviti

Peratus (%)

Bilangan Aktiviti

Peratus (%)

a. Bagi kerja-kerja forensik struktur, geoteknik dan jalan :

(*Nota: Sila P kotak yang berkenaan)i) Maklumbalas awalan hasil pemeriksaan yang dijalankan di tapak disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas tarikh lawatan tapak.

-

-

-

-

-

ii) Laporan awal berdasarkan penyiasatan tapak bagi kegagalan berimpak besar disediakan dalam tempoh 7 hari bekerja dan berimpak kecil dalam tempoh 2 minggu dari tarikh lawatan tapak masing-masing.

-

-

-

-

-

iii) Laporan akhir berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal disediakan dalam tempoh 2 bulan selepas keputusan ujian dan pemantauan diterima.

-

-

-

-

-

b. Bagi kerja-kerja forensik maritim, lapangan terbang dan pengangkutan darat :

i) Laporan awal berdasarkan penyiasatan tapak bagi kerja forensik berimpak besar dan berimpak kecil disediakan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh lawatan tapak.

-

-

-

-

-

ii) Laporan akhir berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal disediakan dalam tempoh 2 bulan.

-

-

-

-

-


4.0 PENGURUSAN ADUAN

(Catatan: Diisi oleh JKR Cawangan, JKR KESEDAR, JKR Negeri, JKR Wilayah Persekutuan & BKK, Caw. Dasar & Pengurusan Korporat)

4.1 PENGURUSAN ADUAN DI BAWAH TANGGUNGJAWAB JKR


Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Aduan

Peratus (%)

Bilangan Aduan

Peratus (%)

Tempoh tindakan diambil :

a. Akuan penerimaan aduan – 1 hari bekerja

4

100

-

-

4

b. Maklum balas aduan – 7 hari bekerja

4

100

-

-

4

c. Penutupan aduan – 30 hari

4

100

-

-

4


4.2 PENGURUSAN ADUAN BUKAN DI BAWAH TANGGUNGJAWAB JKR (NO WRONG DOOR POLICY)

Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Aduan

Peratus (%)

Bilangan Aduan

Peratus (%)

Tempoh tindakan diambil :

a. Akuan penerimaan aduan – 1 hari bekerja

-

-

-

-

-

b. Maklum balas aduan – 7 hari bekerja

-

-

-

-

-


5.0 PENGURUSAN KEWANGAN

(Catatan: Diisi oleh BKA, Caw. Dasar & Pengurusan Korporat)

Janji

Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa
Piagam Pelanggan

Jumlah

Bilangan Bil

Peratus (%)

Bilangan Bil

Peratus (%)

Bayaran bil dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.

4

100

-

-

4